Det händer i kyrkan

Christoph Berger mini-serie: 7-8 Juni

Malmö Adventkyrka inbjuder dig till en mini-serie med vär gäst från Tyskland, Christoph Berger

7-8 juni, 2019

Fredag 7 juni – 19:00
Konsten att kommunicera
Hur är kommunikationen en viktig indikator i relationers hälsa?
Varför är kommunikation ibland framgångsrik och ibland inte?
Om kommunikationen misslyckas är ibland små och även stora katastrofer oundvikliga. I detta seminarium får vi lära oss värdefulla principer från bibeln om hur man blir en framgångsrik kommunikatör. // Josua 22

Lördag 8 juni – 11:30
Hitta ditt fokus
I livet är det ofta avgörande vilket fokus som används för att ta itu med situationer eller för beslutsfattande processer.
Problem, falska nyheter, känslor eller majoritetsåsikter kan få ett avgörande inflytande på oss. Hur påverkas vårt fokus när vi utvecklar en attityd till livet som präglas av tilltro och självförtroende? Ofta är det utmaningarna i livet som har potential att göra oss starka. Den avgörande faktorn är var vårt fokus ligger i sådana situationer. // 4 Moseboken 13 & 14

Lördag 8 juni – 14:30
Stark genom utmaningar
Framtiden ser inte bra ut. Miljömässig försämring, alltmer knappa resurser och politisk och ekonomisk instabilitet kan vara skrämmande. Är det bättre att bygga en bunker eller emigrera till en avlägsen vildmark? Ger bibeln oss en anledning till att titta upp? Hur är det möjligt att leva ett liv av hopp och lugn?
Hur kan jag få en hoppfull syn på framtiden, en säker bild av nutiden och en förtroendestärkande bild av det förflutna? // Lukasevangeliet 21:28

Se Facebook evenemang

Om Christoph Berger
Dr. Christoph Berger är en Sjundedagsadventist-pastor i Tyskland vid Baden-Württembergkonferensen. Fram till nyligen var han ordförande för Bogenhofens teologiska seminarium och föreläsare i praktisk teologi och kyrkohistoria. Han är lärare och talare och har tjänstgjort i femton länder på tre kontinenter. Han gillar att spela tennis, vindsurfing, trädgårdsarbete, spendera tid med sin familj och spela cello.

 

** ENGLISH DESCRIPTION **
The Malmö Adventist church invites you to a mini-series with our special guest, Christoph Berger from Germany.

*Free entry*

Friday June 7 – 19:00
The art of communication
How is communication an important indicator of the health of relationships? Why is communication at times successful and at times not? If communication fails, small and sometimes even large disasters are inevitable. In this seminar, we will learn valuable principles from the Bible on how to be a successful communicator. // Joshua 22

Saturday June 8 – 11:30
Finding your focus
In life, it is often crucial which focus is used for addressing situations or for decision making processes. Problems, fake news, emotions or majority opinions can have a decisive influence on us. How does developing an attitude to life that is marked by trust and confidence impact our focus? Often it is the challenges in life, that have the potential to make us strong. The decisive factor is where our focus lies in such situations. // Numbers 13 & 14

Saturday June 8 – 14:30
Strong through challenges
The future does not look good. Environmental degradation, increasingly scarce resources and political and economical instability can be frightening. Is it better to build a bunker or emigrate to remote wilderness? Does the Bible give us reason to look up? How is it possible to practice a life of hope and serenity? How can I have a hopeful view of the future, a confident view of the present and a trust-strengthening view of the past? // Luke 21:28

See Facebook event

About Christoph Berger
Dr. Christoph Berger is a Seventh-day Adventist minister in Germany at the Baden-Württemberg Conference. Until recently, he was the President of the Bogenhofen Seminary and a lecturer in practical theology and church history. He is a teacher and speaker, who has served in fifteen countries on three continents. He enjoys playing tennis, windsurfing, gardening, spending time with his family and playing cello.